ANVÄNDARVILLKOR

1. Bakgrund

Xlntdogs.com är tillhandahåller digital vara med samarbetspartner Aurora Hundtjänst som förmedlas till företag och privatpersoner via engångsköp. För aktuell information om Xlntdogs.com tillgängliga innehåll se även hemsidan www.aurorahundtjanst.se (”Webbplatsen”).

2. Användarvillkor

Dessa allmänna villkor (tillsammans med de dokument som häri refereras till) gäller och är rättsligt bindande för alla användare av digital vara. Du måste läsa, godta dessa villkor och regler innan du använder den digitala varan. Med din betalning av digital vara accepterar du dessa användarvillkor och samtycker till att efterleva dem. I och med köp av digital vara och inloggning/aktivering av digital vara godkänner och samtycker du till upphörande av ångerrätten.

Om du vid någon tidpunkt inte accepterar eller är oförmögen att efterleva de allmänna villkoren äger du inte rätt att använda den digitala varan.

Deltagande användare har tillstånd att tillfälligt ladda ned en kopia av nedladdningsbart material från skolplattformen för övergående personlig och icke-kommersiell visning enbart. I detta beviljande av licens får användaren INTE:

  • Modifiera eller kopiera material
  • Använda material för något kommersiellt syfte eller för offentlig visning (gäller både kommersiell såsom privat visning)
  • Försöka dekompilera eller omvända ingenjörsmjukvara på skolplattformen
  • Ta bort copywrite eller andra patentskyddade notationer från materialen
  • Överföra material till annan person eller ”skärmspegla” eller ”dela skärm” på annan server
  • Denna användarlicens skall automatiskt avslutas om användaren bryter mot något av dessa villkor och sägas upp helt från skolplattformen. I händelse av brott mot dessa villkor och permanent avstängning från licens och skolplattform måste användaren förstöra allt nedladdat material

3. Användning av digital vara

Du kan få åtkomst till digital vara genom att du som privatperson eller arbetsgivare tecknar sig för tillgången vilken föregås av ett köp. Alternativt kan du få åtkomst till digital vara som en del av en annan tjänst som erbjuds av Aurora Hundtjänst eller dess associerade bolag. För att få åtkomst till digital vara måste du:

- ha fyllt 18 år för att registrera ett användarkonto

- bekräfta att de person- eller företagsuppgifter som du angett vid registreringen är sanningsenliga och korrekta och att du skall meddela oss om dina uppgifter vid någon tidpunkt ändras

- använda digitala varan enbart för personligt bruk oaktat vem som har betalat för tjänsten. Tjänsten får inte under några omständigheter användas i något kommersiellt syfte

- se till att du har tillgång till ett lämpligt mobilt nätverk och/eller en bredbandsuppkoppling som du eller din arbetsgivare betalar för själv

- inte använda den digitala varan för något olagligt eller olämpligt ändamål och ej heller tillåta någon annan att göra detta.

4. Privatkunders rättigheter

För företagskunder gäller det avtal som tecknats mellan Xlntdogs.com och kund i samband med beställning. För privatkunder följer Xlntdogs.com kundens rättigheter i enlighet med Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) och E-handelslagen (2002:562) när du köper varor och tjänster på Internet. Digital vara får kunden direkt tillgång till i samband med sitt köp. Utifrån den digitala produktens natur kan den inte kan återlämnas och saknar därmed ångerrätt. Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och om du önskar läsa mer om dina rättigheter kan du besöka Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se..

5. Information angående GDPR

Xlntdogs.com kommer att behandla dina personuppgifter. Det främsta syftet med detta är att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig som köpare av våra tjänster. Vi kan exempelvis använda oss av ditt personnummer för att förse dig med diplom från eventuellt genomförda utbildningar och att hålla oss uppdaterade gällande dina kontaktuppgifter via statens personadressregister SPAR och andra källor. Vi har som ambition att informera och underhålla dig som köpare samt tillhandahålla nyttiga och efterfrågade digitala varor. Vi behandlar därför även dina personuppgifter i syfte att du skall få relevant information, erbjudanden samt intressanta digitala varor från oss. Från och med den 25 Maj 2018 måste du som kund även ge oss ditt samtycke att behandla dina personuppgifter enligt vår Integritetspolicy som du finner här.

6. Användning av uppgifter för marknadsföring

Uppgifter som du direkt eller indirekt lämnar till oss genom att utnyttja våra tjänster och erbjudanden kan komma att användas av oss vid exempelvis direktmarknadsföring, som då kommer att skickas till din e-postadress, via SMS eller annan funktion. Genom att godkänna dessa villkor accepterar du att vi sänder sådana meddelanden till dig. Du har rätt att tacka nej till sådana utskick vilket du gör genom att antingen sända ett e-postmeddelande till oss på [email protected] eller använda dig av svarsfunktionen i de e-postmeddelanden, SMS eller andra meddelanden som vi eller våra samarbetspartners skickar till dig.

7. Anslutning och Utrustning

Din förmåga att använda digital vara är beroende av att du har nödvändig utrustning, system och anslutning. Innan du köper digital vara måste du se till att du har nödvändig utrustning, system och anslutning för att på avsett sätt kunna ta del av varan. På våra digitala varor specificeras systemkrav men uppfyllande av dessa krav garanterar inte att du alltid framgångsrikt kommer att kunna titta på varan. Du samtycker till att tillgängligheten för att digitala varan kan påverkas av överbelastning på Internet eller av något annat nätverks-, ISP-, elektroniskt, dator- eller annat kommunikationsproblem eller fel och att Xlntdogs.com inte ansvarar för misslyckande att använda den digitala varan orsakat av sådan överbelastning, problem eller fel.

8. Hantering av lösenord och Användarnamn

När du registrerar dig måste du ange ett användarnamn och ett lösenord. Detta kan i förekommande fall redan vara ordnat av din arbetsgivare. Du måste hålla information om lösenord och användarnamn konfidentiell och får inte ge den till någon tredje part. Användarnamn och lösenord får endast användas av dig och endast på en enhet i taget. Xlntdogs.com äger rätt att när som helst, med skäligt varsel, begära att du ändrar ditt lösenord. Du är medveten om att en sådan ändring kan förorsaka ett tillfälligt avbrott i din tillgång till digital vara. Om du misstänker att någon annan använder ditt användarnamn och/eller ditt lösenord måste du meddela oss omedelbart och ändra ditt lösenord. Om Xlntdogs.com har anledning att anta att användarnamnet och/eller lösenordet har avslöjats för eller på annat sätt missbrukats av en obehörig person har Xlntdogs.com rätt att omedelbart stänga av och/eller göra digital vara otillgänglig för dig eller att på något annat sätt förhindra fortsatt otillåtet förfarande.

9. Tillgänglighet

Vårt mål är att våra digitala varor alltid ska fungera tillfredställande men www.xlntdogs.com levereras som den är och med den kvalitet den har. Xlntdogs.com garanterar en tillgänglighet om 97 % och om Xlntdogs.com brister i att tillgängliggöra digital vara i tillräcklig omfattning ska detta i första hand kompenseras kunden genom förlängd tillgång och endast när så inte är praktiskt möjligt utbetala ekonomisk kompensation i enlighet med förlorad tillgänglighet.

10. E-post meddelanden

Information och meddelanden från Xlntdogs.com kommer att skickas till den e-postadress som anges vid registreringen. Vid byte av e-postadress skall du utan dröjsmål uppdatera din profil på webbplatsen. Xlntdogs.com äger rätt att betrakta den senast angivna e-postadressen som korrekt kundadress.

11. Stötande innehåll

Xlntdogs.com upplyser om att digital vara kan innehålla material som är direkt olämpligt för minderåriga och som även av andra kan anses som stötande.

12. Reklam och Marknadsföring

Xlntdogs.com är inte en hemsida med reklaminnehåll. Användare av digital vara godkänner att utbildare berättar var de jobbar, vad de arbetar med, om böcker som de har skrivit, om produkter som de har tagit fram samt om sina erfarenheter. På samma sätt godkänner användare av Xlntdogs.com att filmerna eventuellt innehållandes varumärken, produkter, historier och reklamfilmer i syfte att förstärka eller förtydliga budskap. Användare av digital vara kan inte på något sätt anse att dessa produkter, budskap eller varumärken är otillbörlig marknadsföring.

13. Betalning och Dröjsmål

Avtalskunder faktureras i enlighet med innehållet i det avtal som tecknats vid beställningen. Fakturaköp faktureras om 10 dagars faktura och användare av digital vara får tillgång till den digitala varan efter att betalning erlagts. Privatpersoner och företag som tecknat digital vara via Xlntdogs.com eller samarbetspartners hemsida och har valt kortbetalning genomför sin betalning vid tidpunkten för köpet, som dras från det kreditkort eller betalkort som angivits. Om du betalar med betalkort betalas kursavgiften i förskott och dras från det kreditkort eller betalkort som du har angivit, eller genom annan överenskommen betalningsmetod. Avgifter för att förnya kurser som inte slutförts under kursens i förväg fastställda tillgänglighetsperiod, kan förekomma. Du åtar dig att hålla tillräckliga medel tillgängliga för att täcka kursavgiften och/eller Engångsbetalningen och/eller den Bindande Avgiften (”Avgifterna”) när en avgift förfaller till betalning. Vid försenad betalning äger Xlntdogs.com rätt att debitera dröjsmålsränta på förfallna belopp enligt räntelagen, lagstadgad påminnelseavgift och i förekommande fall lagstadgad inkassoavgift. Om du inte har tillräckliga medel på betalningsdagen äger Xlntdogs.com rätt att avbryta eller begränsa din tillgång till digital vara. Vidare har Xlntdogs.com rätt att säga upp digital vara i sin helhet med omedelbar verkan i de fall då du är i dröjsmål med betalningen med mer än 10 dagar. När tillräckliga medel inte finns tillgängliga för att täcka avgifterna äger Xlntdogs.com rätt att driva in skulden på annat sätt. Information om genomförda köp finns under ”Mitt konto” på webbplatsen.

14. Avgifter

Avgifter utgår i enlighet med den vid den aktuella tidpunkten gällande prislista. Priserna finns tillgängliga på webbplatsen och kan ändras från tid till annan, vilket meddelas dig i enlighet med dessa regler. Med undantag för dina rättigheter under ”Avkylningsperioden” betalas inga inbetalda avgifter tillbaka och Xlntdogs.com gör inga återbetalningar eller krediter för oanvänd eller delvis användning av Tjänsten.

15. Ändringar av Xlntdogs.com Tjänster

Efter meddelande via e-post eller publicering på webbplatsen har Xlntdogs.com rätt att efter eget gottfinnande vidta ändringar av digital vara. Sådan ändring träder i kraft vid den tidpunkt som anges i meddelandet, dock tidigast 30 dagar från meddelandets avsändande eller publicering. Ändring får också ske med kortare varsel om den föranletts av potentiellt lagbrott, ett myndighetsbeslut, ändring av lag eller liknande situation av Force Majeure-karaktär. Om ändringen inte innebär en uppenbar fördel kan du frånträda avtalet i berörd del förutsatt att meddelande härom kommit Xlntdogs.com tillhanda innan förändringen träder i kraft. Eftersom det är vår policy att kontinuerligt förbättra digital vara betraktas inte ändringar i och uppdateringar av innehållet (såsom frånfallande eller tillkommande av innehåll, utbildare eller kurser) och ändringar i hur webbplatsen ser ut som ändringar under detta avsnitt.

16. Uppsägning av ditt köp av digital vara

Notera att storföretagskunder kan ha egna avtal med Xlntdogs.com som inkluderar bindningstid och att det som avtalats i separat avtal gäller framför villkoren i allmänna villkor. Om din uppsägning inte faller inom den avkylningsperiod som beskrivs nedan kommer Xlntdogs.com inte att återbetala några avgifter som du redan har betalt eller häva köp som genomförts men ännu inte betalats.

17. Uppsägning av Xlntdogs.com

Xlntdogs.com förbehåller sig rätten att när som helst säga upp eller tills vidare upphäva åtkomst till den digitala varan. Om vi säger upp avtalet kommer du antingen:

- att ha tillgång till den digitala varan (eller få en proportionell återbetalning efter Xlntdogs.com gottfinnande) för återstoden av din nuvarande tillgänglighetstid

Eller:

- att ha tillgång till enskild(a) digitala varan/varorna som du redan köpt via en Engångsbetalning för återstoden av varans giltighetstid. Om uppsägningen beror på:

- obehörig eller misstänkt obehörig användning av digitala varan

- underlåtenhet att efterleva dessa allmänna villkor

- dröjsmål med betalning med mer än 10 dagar efter förfallodagen skall Xlntdogs.com ha rätt att säga upp den digitala varan med omedelbar verkan och återstående avgift(er) förfaller omedelbart till betalning till Xlntdogs.com.

18. Privatpersoners Ångerrätt och Avkylningsperiod

Om du som privatperson nyligen har tecknat avtal med Xlntdogs.com för användning av Xlntdogs.com via Internet (gäller även via Xlntdogs.com samarbetspartners hemsidor) och du har ändrat dig beträffande den digitala varan har du rätt att säga upp den och få full återbetalning inom 14 dagar från köpet. När du köper en eller flera digital vara träder avkylningsperioden i kraft när du har fått bekräftelse på köpet. Notera emellertid att om du loggar in på Xlntdogs.com och loggar in/aktiverar en eller flera digitala varor inom avkylningsperioden, har du inte längre rätt att ångra ditt köp och få återbetalning. Om du inte loggat in/aktiverat din digitala vara och vill ångra ditt köp och aktivera avkylningsperioden, vänligen sänd ett epostmeddelande till kundtjänst på [email protected].

19. Immateriella rättigheter

Allt innehåll från Digital Vara är skyddat av svensk och internationell upphovsrättslag. All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter i material eller innehåll som utgör en del av den digitala varan innehas eller har licensierats av Xlntdogs.com. Xlntdogs.com ger dig en icke-exklusiv, ej överlåtbar och begränsad licens att använda sådana rättigheter endast för privat eller personligt bruk, ej för något kommersiellt ändamål. Du får använda din licens privat eller i din yrkesroll förutsatt att du inte:

- kopierar, publicerar, reproducerar, hyr ut, postar, utsänder, distribuerar, skickar eller gör innehållet i den digitala varan tillgängligt för allmänheten eller auktoriserar någon annan person att göra detta

- laddar ned, vidarebefordrar eller delar med dig något av innehållet från digitala varan, har åtkomst till innehållet från någon enhet som inte är registrerad av dig eller tar ut någon avgift för att titta på den digitala varan

- kringgår, modifierar, avlägsnar, härleder strukturen av eller rekonstruerar, skapar härledda produkter, tar isär, ändrar den digitala varan eller på annat sätt manipulerar någon säkerhetsfunktion eller kryptering eller annan teknologi eller programvara som utgör en del av digital vara. Ingen äganderätt eller annan rätt i digital vara eller något av dess innehåll ges eller överförs på något annat sätt till dig. Brott mot dessa bestämmelser och immaterialrätten kommer alltid att anses som ett väsentligt brott mot dessa allmänna villkor, vilket ger Xlntdogs.com rätt att omedelbart stänga och/eller göra den digitala varan otillgänglig för dig eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåtet förfarande. Notera att företagskunder kan ha tecknat andra villkor i sitt avtal och att dessa gäller framför allmänna villkor.

20. Säkerhet

Du får inte försöka kringgå digitala varans säkerhetssystem eller försöka testa varans säkerhet. Du får inte använda varan på ett sätt som kan skada, sätta ur funktion, överbelasta, försämra eller inkräkta på andra användares användning av digital vara. Detta inkluderar att sända eller skicka material som innehåller programvaruvirus eller andra datakoder, filer eller program som har skapats för att skada, avbryta, förstöra eller begränsa funktionsdugligheten för någon datorprogramvara eller hårdvara eller utrustning som är direkt eller indirekt kopplad till digital vara. Du får inte försöka skaffa otillåten tillgång till något datasystem, nätverk, innehåll eller information som utgör webbplatsen, digital vara eller det system varan är baserad på. Du får heller inte försöka få tillgång till material eller information som inte avsiktligen gjorts tillgänglig eller är möjlig att tillgå via digital vara. Att bryta mot det nu sagda skall alltid anses som ett allvarligt brott mot dessa allmänna villkor, vilket ger Xlntdogs.com rätt att omedelbart stänga och/eller göra digital vara otillgänglig för dig som användare eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåtet förfarande.

21. Xlntdogs.com skadeståndsskyldighet

Digital vara erbjuds i befintligt skick och ”i mån av tillgänglighet” och vi ger inga garantier eller utfästelser beträffande korrektheten eller fullständigheten i innehåll, information, Tjänsten eller annat material som tillhandahålls på eller genom digital vara. I största möjliga utsträckning ger Xlntdogs.com ingen garanti eller utfästelse, uttrycklig eller implicit, beträffande varans funktion, kvalitet, användbarhet eller säkerhet. Xlntdogs.com, dess eventuella associerade företag, tjänstemän, styrelsemedlemmar, anställda, talare, licensinnehavare eller tredje parter skall under inga omständigheter vara skadeståndsskyldiga för någon direkt, indirekt, tillfällig eller särskild skada eller följdskada som uppkommer på grund av användning eller oförmåga att använda digital vara eller någon tredjepartstjänst till vilken tillgång ges via webbplatsen eller digital vara. Ingenting i dessa regler begränsar vår skadeståndsskyldighet för dödsfall eller personskada förorsakad av vår vårdslöshet, bedrägeri eller av någon annan orsak som vi inte kan exkludera eller begränsa enligt lag.

22. Ersättningsskyldighet

Du samtycker till att ersätta och hålla Xlntdogs.com, dess dotterföretag, samarbetspartners och affilierade företag samt var och en av dess styrelsemedlemmar, tjänstemän, agenter, talare, uppdragstagare, partners och anställda skadeslösa från varje förlust, skadestånd, krav, kostnader och utgifter inklusive rättsliga kostnader som orsakas av eller i samband med någon överträdelse av dig mot dessa allmänna villkor och alla brott mot eventuella lagar, regleringar eller tredje parts rättigheter.

23. Sekretess

Vi behandlar information om dig i enlighet med vår sekretesspolicy. Du medger sådan behandling genom att använda webbplatsen eller digital vara.

24. Sociala Medier

Tjänsten kan eventuellt tillåta dig att göra din profil tillgänglig för allmänheten, dela länkar med andra användare av digital vara och integrera dina aktiviteter med digital vara med funktionalitet som tillhandahålls av en utomstående social nätverkstjänst, inklusive men inte begränsat till Facebook och Twitter (”Sociala Medier”). Om du väljer att använda denna funktion, inklusive att välja att ansluta din profil till ett Facebookkonto, kan det bli möjligt för allmänheten och andra användare att se din profil i tjänsten. Du samtycker till att Xlntdogs.com inte ansvarar för innehållet när det är delat med Sociala Medier och du bör läsa de relevanta allmänna användarvillkoren för Sociala Medier. Om du använder Sociala Medier i samband med digital vara samtycker du till att du inte skall använda den på något sätt som vi, efter eget gottfinnande, bedömer som oacceptabelt inklusive (utan begränsning):

- att förolämpa, trakassera, mobba, stöta, imitera eller sända skräppost till andra användare

- att publicera eller skapa något stötande, trakasserande, förtalande, pornografiskt eller obscent

- använda det för något olagligt, omoraliskt eller skadligt ändamål

- inkräkta på tredje parts rättigheter

25. Länkar från webbplatsen

Vid användning av webbplatsen kan den inkludera länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av tredje part. Xlntdogs.com har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser och tar inte på sig något ansvar för förlust eller skada som kan uppstå på grund av att du använder dem.

26. Tvist, domstol och tillämplig lagstiftning

Dessa användarvillkor och eventuell tvist eller krav som uppkommer ur eller i samband med deras innehåll eller skapande (inklusive icke-kontraktsmässiga tvister eller krav) skall lyda under och tolkas i enlighet med svensk lag. Om en tvist uppstår mellan Xlntdogs.com och användaren skall parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en ömsesidig överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan skall tvisten bli föremål för förenklat skiljedomsförfarande.

27. Xlntdogs.com förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera i villkor

Xlntdogs.com förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller göra tillägg till de allmänna villkoren genom att ändra webbplatsen. Xlntdogs.com rekommenderar att du håller dig själv uppdaterad genom att regelbundet besöka webbplatsen. Vid varje väsentlig modifiering/tillägg som förminskar utbud eller funktionalitet kommer du att få meddelande via e-post eller publicering på webbplatsen åtminstone 30 dagar innan modifikationen/tillägget träder i kraft. Vid sådan modifikation/sådant tillägg kan du säga upp överenskommelsen den dag ändringen träder i kraft, på villkor att ändringen inte är uppenbart fördelaktig för slutanvändaren eller arbetsgivaren och att Xlntdogs.com får ditt meddelande om uppsägning i förväg. Om du inte säger upp överenskommelsen enligt vad som stipuleras här ovan kommer du att anses ha accepterat ändringen/tillägget. Xlntdogs.com förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller göra tillägg till de allmänna villkoren genom att ändra webbplatsen. Xlntdogs.com rekommenderar att du håller dig själv uppdaterad genom att regelbundet besöka webbplatsen. Vid varje väsentlig modifiering/tillägg som förminskar utbud eller funktionalitet kommer du att få meddelande via e-post eller publicering på webbplatsen åtminstone 30 dagar innan modifikationen/tillägget träder i kraft. Vid sådan modifikation/sådant tillägg kan du säga upp överenskommelsen den dag ändringen träder i kraft, på villkor att ändringen inte är uppenbart fördelaktig för slutanvändaren eller arbetsgivaren och att Xlntdogs.com får ditt meddelande om uppsägning i förväg. Om du inte säger upp överenskommelsen enligt vad som stipuleras här ovan kommer du att anses ha accepterat ändringen/tillägget.

28. Överlåtande av användning och abonnemang

Avtalet är bara giltigt för enskilda användare eller företag och anställda hos företag som är kund hos Xlntdogs.com och du får inte överlåta detta avtal eller någon del därav till en tredje part. Xlntdogs.com har alltid rätt att överlåta detta avtal eller en del därav till en tredje part.

29. Fullständigt avtal

Dessa allmänna villkor tillsammans med Xlntdogs.com sekretesspolicy utgör hela överenskommelsen mellan dig och Xlntdogs.com vilken ersätter varje tidigare skriftlig eller muntlig överenskommelse beträffande innehållet i dessa överenskommelser. För företag som tecknat separat avtal om abonnemang för Xlntdogs.com ska detta separata avtal anses ha tolkningsföreträde framför allmänna villkor i de fall dessa båda avtal är oförenliga.

30. Force Majeure

Xlntdogs.com har inget skadeståndsansvar gentemot dig för brist på prestation eller otillgänglighet för eller fel på webbplatsen eller den digitala varan eller fördröjning i att efterleva dessa allmänna villkor där sådan brist på prestation eller otillgänglighet eller sådant fel orsakas av något som skäligen är bortom vår kontroll.

31. Bestämmelses ogiltighet

Skulle någon bestämmelse i detta avtal anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa skall denna bestämmelse inte på något sätt påverka, ogiltigförklara eller göra det omöjligt att verkställa övriga bestämmelser i detta avtal och tillämpningen av denna bestämmelse skall verkställas i den utsträckning lagen tillåter så nära som möjligt andemeningen i detta avtal.