INTEGRITETSPOLICY

Xlntdogs.com Integritetspolicy vill upplysa dig om och försäkra dig om din trygghet.

1. Vi vill tydliggöra ansvaret för att skydda dina rättigheter och din integritet.

2. Vi förklarar hur vi använder de personuppgifter som du delar med oss, för att Xlntdogs.com ska kunna erbjuda dig digitala varor och ge dig bästa möjliga upplevelse av dem, hemsidan och när du är i kontakt med oss.

3. Dokumentet ska ge dig förståelse för vilka uppgifter som vi samlar in och vad vi gör respektive inte gör med dem.

Parter och Ansvar för behandlingen av dina personliga uppgifter

Xlntdogs.com med samarbetspartner Aurora Hundtjänst är leverantör av webbaserade utbildningar, som nedan kallas ”Digital vara”. Xlntdogs.com är personuppgiftsansvarig och har ansvar för de organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärderna. Du som är användare och har egna inloggningsuppgifter till digital vara kallas nedan för ”Användaren”. Xlntdogs.com är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss när:

du beställer digital vara

du får inloggningsuppgifter och blir användare av digital vara

du anmäler dig till någon av våra kurser/föreläsningar/utbildningar

du har en fråga och/eller kontaktar oss

du besöker vår hemsida och accepterar cookies

När du beställer digital vara samlar vi in dina kontaktuppgifter och företagsuppgifter. Alla användare har registrerade kontaktuppgifter, inloggningsuppgifter samt online identifikationer hos oss för att kunna använda digital vara. Vid anmälan till våra utbildningar kan vi komma att behöva deltagarens kontaktuppgifter och företagsuppgifter samt behandla utbildningsuppgifter om kursen som du gått. Har du en fråga eller kontaktar oss gällande något annat ärende kan mängden personuppgifter och vilka det är variera beroende på vilken kommunikationskanal som används. Kategorier av personuppgifter är oftast kontaktuppgifter, online identifikationer, företagsuppgifter samt ärendet i sig, vilket innehåller de personuppgifter som du valt att dela med oss.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Xlntdogs.com samlar in dessa personuppgifter om dig som användare och kund för att kunna tillhandahålla digital vara, fullgöra åtaganden gentemot dig enligt avtal, samt ge dig bästa möjliga upplevelse av både digital vara och vår hemsida. Det behövs för att vi ska kunna identifiera dig, administrera ditt konto, för statistiska ändamål, vidimera diplom och intyg samt för att kunna delge dig nyheter. De personuppgifter som samlas in vid beställning behövs för att hantera ordern, fakturera och skicka inloggningsuppgifter till dig. Alla användares personuppgifter behövs för att kunna ge dig tillgång till digital vara, för att du ska kunna använda den digitala varan, kunna skapa en behandlingshistorik åt dig som kund, kunna identifiera dig samt veta vilka användare och kunder som använder digital vara. Kontaktuppgifter, företagsuppgifter och information om vilken kurs du är deltagare på behövs för att fullgöra våra åtaganden för utbildningstjänster såsom hantera din anmälan och i särskilda fall fakturera dig. Vi kan även behandla uppgifterna för att skicka utvärdering och genomföra uppföljning som du samtycker till. När du kontaktar oss via någon av Xlntdogs.com kommunikationskanaler används informationen om dig för att kunna hantera ärendet, kunna kontakta dig och bidrar till att förbättra vår service genom att spara ärendet vid återkommande frågor. Besöker du Xlntdogs.com med samarbetspartners hemsida samtycker du till cookies för behandlingen av dina uppgifter.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Det är viktigt för oss på Xlntdogs.com att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och sparar dina uppgifter. Vi säkerställer att alla uppgifter behandlas med hög säkerhet och är endast tillgängliga för de som är behöriga. Samtliga personuppgifter kommer inte under några omständigheter att lämna våra servrar, era uppgifter kommer ej heller att användas till något annat än vad som har nämnt ovanför. Personuppgifterna kommer ej heller att spridas eller på annat sätt göras tillgänglig för tredje person eller att säljas till andra företag. Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Vi har även utsett dataskyddsombud som granskar att dessa regler följs.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Xlntdogs.com sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Vid avtalets upphörande kommer Xlntdogs.com radera alternativt anonymisera dina uppgifter inom rimlig tid efter avtalets upphörande, om inte annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet säger något annat. Dina uppgifter kan sparas baserat på intresseavvägning om det finns säkerhets- eller ekonomiska skäl. Hur länge dina personuppgifter som användare lagras hos oss varierar beroende på syftet till att de samlats in. Uppgifter i digital vara raderar systemadministratören och personuppgifter som behandlas för fakturering av utbildning sparas så länge det krävs som underlag till bokföringen. Efter avslutad utbildning sparas uppgifterna tills dess att uppföljning är genomförd. En ny uppföljningstid startar efter varje avslutad utbildningskurs. Uppgifter som samlas in när du kontaktar oss lagras så länge du är kund hos oss för att fullgöra vårt åtagande. Vid avslutad kundrelation kan vi lagra det baserat på intresseavvägning som bevismaterial ifall det skulle uppstå problem. Lagringen begränsas då till ett system och med kontrollerad behörighetsstyrning.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad hos Xlntdogs.com har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år, förutsatt att du har berättigade skäl, begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig. Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen. Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända direktmarknadsföring.

Om du vill veta mer

Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss genom de kontaktuppgifter som finns på Xlntdogs.com eller skicka e-post till [email protected]